Secondary Metabolism Clusters • Absidia repens NRRL 1336 v1.0
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Absidia repens NRRL 1336 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Backusella circina FSU 941 v1.0 0 0 1 5 2 1 0 9
Lichtheimia hyalospora v1.0 0 0 0 6 1 1 0 8
Mortierella elongata AG-77 v2.0 0 0 0 3 0 1 0 4
Mucor lusitanicus CBS277.49 v2.0 0 0 1 4 2 1 0 8
Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Umbelopsis ramanniana AG # v1.0 0 0 1 4 0 1 0 6
Total 0 0 6 28 8 8 0 50