Due to a planned NERSC power outage, JGI portals will be unavailable 6:00am PDT July 10 - 11:59pm PDT July 14. System Status updates available here.
Secondary Metabolism Clusters • Ascoidea rubescens NRRL Y17699 v1.0
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Ascoidea rubescens NRRL Y17699 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Babjeviella inositovora NRRL Y-12698 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Candida arabinofermentans NRRL YB-2248 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Candida tanzawaensis NRRL Y-17324 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Cyberlindnera jadinii NRRL Y-1542 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Hanseniaspora valbyensis NRRL Y-1626 v1.1 0 0 0 1 0 3 0 4
Hyphopichia burtonii NRRL Y-1933 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Lipomyces starkeyi NRRL Y-11557 v1.0 0 0 1 2 1 3 0 7
Metschnikowia bicuspidata NRRL YB-4993 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Nadsonia fulvescens var. elongata DSM 6958 v1.0 0 0 1 0 0 2 0 3
Ogataea polymorpha NCYC 495 leu1.1 v2.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Pachysolen tannophilus NRRL Y-2460 v1.2 0 0 0 1 0 2 0 3
Pichia membranifaciens v2.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Saitoella complicata NRRL Y-17804 v1.0 0 0 1 2 0 2 0 5
Tortispora caseinolytica Y-17796 v1.0 0 0 1 1 0 2 1 5
Wickerhamomyces anomalus NRRL Y-366-8 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Total 0 0 4 17 1 34 1 57