Secondary Metabolism Clusters • Chytriomyces hyalinus JEL632 v1.0
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Batrachochytrium dendrobatidis JAM81 v1.0 0 0 1 1 0 2 0 4
Caulochytrium protostelioides ATCC 52028 v1.0 0 0 0 2 0 1 0 3
Chytridium lagenaria Arg66 v1.0 0 0 2 1 1 1 0 5
Chytriomyces hyalinus JEL632 v1.0 0 0 2 4 2 2 0 10
Chytriomyces sp. MP 71 v1.0 0 0 0 2 1 1 0 4
Cladochytrium polystomum WB228 v1.0 0 0 7 5 4 1 0 17
Entophlyctis helioformis JEL805 v1.0 0 0 0 1 1 1 0 3
Gaertneriomyces semiglobifer Barr 43 v1.0 0 0 1 1 2 1 0 5
Globomyces pollinis-pini Arg68 v1.0 0 0 10 4 1 1 0 16
Homolaphlyctis polyrhiza JEL142 v1.0 0 0 1 0 0 1 0 2
Obelidium mucronatum JEL802 v1.0 0 1 4 2 1 2 0 10
Rhizoclosmatium globosum JEL800 v1.0 0 0 1 5 2 1 0 9
Spizellomyces punctatus DAOM BR117 0 0 4 6 2 1 0 13
Total 0 1 33 34 17 16 0 101