Due to a planned NERSC power outage, JGI portals will be unavailable 6:00am PDT July 10 - 11:59pm PDT July 14. System Status updates available here.
Secondary Metabolism Clusters • Fennellomyces linderi CBS 158.54 v1.0
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Fennellomyces linderi CBS 158.54 v1.0 0 0 0 5 1 1 0 7
Fennellomyces sp. T-0311 v1.0 0 0 0 5 1 1 0 7
Gongronella butleri v1.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 0 0 0 5 1 1 0 7
Lichtheimia hyalospora v1.0 0 0 0 6 1 1 0 8
Mucor cordense RSA 1222 v1.0 0 0 1 7 2 1 0 11
Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 0 0 2 3 1 1 0 7
Mucor lusitanicus CBS277.49 v2.0 0 0 1 4 2 1 0 8
Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 0 0 1 1 2 1 0 5
Parasitella parasitica v1.0 0 0 1 2 2 1 0 6
Phascolomyces articulosus v1.0 0 0 0 7 1 1 0 9
Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 0 0 0 7 1 1 0 9
Thamnidium elegans v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 0 0 0 3 1 1 0 5
Total 0 0 11 67 21 17 0 116