Secondary Metabolism Clusters • Hanseniaspora valbyensis NRRL Y-1626 v1.1
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Ascoidea rubescens NRRL Y17699 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Candida arabinofermentans NRRL YB-2248 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Candida tenuis NRRL Y-1498 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Hanseniaspora valbyensis NRRL Y-1626 v1.1 0 0 0 1 0 3 0 4
Lipomyces starkeyi NRRL Y-11557 v1.0 0 0 1 2 1 3 0 7
Nadsonia fulvescens var. elongata DSM 6958 v1.0 0 0 1 0 0 2 0 3
Ogataea polymorpha NCYC 495 leu1.1 v2.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Pichia membranifaciens v2.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Saccharomyces cerevisiae S288C 0 0 0 1 0 2 0 3
Scheffersomyces stipitis NRRL Y-11545 v2.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Spathaspora passalidarum NRRL Y-27907 v2.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Tortispora caseinolytica Y-17796 v1.0 0 0 1 1 0 2 1 5
Wickerhamomyces anomalus NRRL Y-366-8 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Total 0 0 3 13 1 28 1 46