Secondary Metabolism Clusters • Helicostylum pulchrum RSA 2064 v1.0
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Helicostylum pulchrum RSA 2064 v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Mucor circinelloides CBS277.49 v2.0 0 0 1 4 2 1 0 8
Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 0 0 2 3 1 1 0 7
Parasitella parasitica v1.0 0 0 1 2 2 1 0 6
Pilaira anomala RSA1997 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Thamnidium elegans v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Total 0 0 7 20 8 6 0 41