Secondary Metabolism Clusters • Homolaphlyctis polyrhiza JEL142 v1.0
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Allomyces macrogynus ATCC 38327 0 0 0 2 2 2 0 6
Antonospora locustae HM-2013 0
Batrachochytrium dendrobatidis JAM81 v1.0 0 0 1 1 0 2 0 4
Gonapodya prolifera v1.0 0 0 0 1 0 3 0 4
Homolaphlyctis polyrhiza JEL142 v1.0 0 0 1 0 0 1 0 2
Linderina pennispora ATCC 12442 v1.0 0 0 1 0 15 3 0 19
Lobosporangium transversale NRRL 3116 v1.0 0 0 1 0 1 1 0 3
Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 0 0 2 3 1 1 0 7
Parasitella parasitica v1.0 0 0 1 2 2 1 0 6
Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Piromyces finnis v3.0 0 1 1 1 8 2 0 13
Rhizoclosmatium globosum JEL800 v1.0 0 0 1 5 2 1 0 9
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Rozella allomycis CSF55 0 0 0 0 0 1 0 1
Spizellomyces punctatus DAOM BR117 0 0 4 6 2 1 0 13
Total 0 1 15 26 35 21 0 98