Secondary Metabolism Clusters • Pilaira anomala RSA1997 v1.0
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Backusella circina FSU 941 v1.0 0 0 1 5 2 1 0 9
Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Mucor cordense RSA 1222 v1.0 0 0 1 7 2 1 0 11
Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 0 0 2 3 1 1 0 7
Mucor lusitanicus CBS277.49 v2.0 0 0 1 4 2 1 0 8
Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 0 0 1 1 2 1 0 5
Parasitella parasitica v1.0 0 0 1 2 2 1 0 6
Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Pilaira anomala RSA1997 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 0 0 0 3 1 1 0 5
Rhizopus delemar 99-880 from Broad 0 0 1 6 1 1 0 9
Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 0 0 2 6 1 2 0 11
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Thamnidium elegans v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Total 0 0 15 52 19 15 0 101