Secondary Metabolism Clusters • Phycomyces nitens S608 v1.0
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Circinella umbellata NRRL1351 v1.0 0 0 0 4 1 1 0 6
Cokeromyces recurvatus NRRL 2243 v1.0 0 0 1 2 2 1 0 6
Cunninghamella echinulata NRRL 1382 v1.0 0 0 1 0 1 1 0 3
Gongronella butleri v1.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Mucor cordense RSA 1222 v1.0 0 0 1 7 2 1 0 11
Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 0 0 2 3 1 1 0 7
Parasitella parasitica v1.0 0 0 1 2 2 1 0 6
Phascolomyces articulosus v1.0 0 0 0 7 1 1 0 9
Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Phycomyces nitens S607 v1.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Phycomyces nitens S608 v1.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Phycomyces nitens S609 v1.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 0 0 0 3 1 1 0 5
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Spinellus fusiger NRRL 22323 v1.0 0 0 0 6 1 1 0 8
Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 0 0 0 7 1 1 0 9
Thamnidium elegans v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 0 0 0 3 1 1 0 5
Total 0 0 14 62 22 19 0 117