Due to the emerging COVID-19 pandemic, JGI will not be accepting or processing any samples because of reduced onsite staffing until further notice.
Secondary Metabolism Clusters • Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Absidia repens NRRL 1336 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Backusella circina FSU 941 v1.0 0 0 1 5 2 1 0 9
Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Hesseltinella vesiculosa NRRL3301 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 0 0 0 5 1 1 0 7
Lichtheimia hyalospora v1.0 0 0 0 6 1 1 0 8
Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 0 0 2 3 1 1 0 7
Mucor lusitanicus CBS277.49 v2.0 0 0 1 4 2 1 0 8
Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 0 0 1 1 2 1 0 5
Parasitella parasitica v1.0 0 0 1 2 2 1 0 6
Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 0 0 0 3 1 1 0 5
Rhizopus delemar 99-880 from Broad 0 0 1 6 1 1 0 9
Rhizopus microsporus ATCC11559 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 0 0 2 6 1 2 0 11
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 0 0 0 7 1 1 0 9
Thamnidium elegans v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Umbelopsis ramanniana AG # v1.0 0 0 1 4 0 1 0 6
Total 0 0 18 73 23 21 0 135