Secondary Metabolism Clusters • Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Backusella circina FSU 941 v1.0 0 0 1 5 2 1 0 9
Lichtheimia hyalospora v1.0 0 0 0 6 1 1 0 8
Mucor lusitanicus CBS277.49 v2.0 0 0 1 4 2 1 0 8
Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Rhizopus delemar 99-880 from Broad 0 0 1 6 1 1 0 9
Rhizopus microsporus ATCC11559 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 0 0 2 6 1 2 0 11
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 0 0 0 7 1 1 0 9
Umbelopsis ramanniana AG # v1.0 0 0 1 4 0 1 0 6
Total 0 0 10 49 12 12 0 83