Secondary Metabolism Clusters • Thamnidium elegans v1.0
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Backusella circina FSU 941 v1.0 0 0 1 5 2 1 0 9
Hesseltinella vesiculosa NRRL3301 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Lichtheimia hyalospora v1.0 0 0 0 6 1 1 0 8
Mortierella elongata AG-77 v2.0 0 0 0 3 0 1 0 4
Mucor circinelloides CBS277.49 v2.0 0 0 1 4 2 1 0 8
Parasitella parasitica v1.0 0 0 1 2 2 1 0 6
Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 0 0 0 7 1 1 0 9
Thamnidium elegans v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Umbelopsis ramanniana AG # v1.0 0 0 1 4 0 1 0 6
Total 0 0 8 42 12 11 0 73