Secondary Metabolism Clusters • Wickerhamiella domercqiae NRRL Y-6692 v1.0
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Blastobotrys (Arxula) adeninivorans 0 0 0 1 0 2 0 3
Sugiyamaella americana NRRL YB-2067 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Sympodiomyces attinorum NRRL Y-27639 v1.0 0 0 0 2 0 2 0 4
Trichomonascus petasosporus NRRL YB-2093 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Wickerhamiella domercqiae NRRL Y-6692 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Zygoascus hellenicus Y-7136 v1.0 0 0 1 0 0 2 0 3
Total 0 0 1 6 0 12 0 19