Secondary Metabolism Clusters • Mucoromycota
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Absidia caerulea NRRL1315 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Absidia repens NRRL 1336 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Amylomyces rouxii NRRL 5866 v1.0 0 0 1 7 2 1 0 11
Backusella circina FSU 941 v1.0 0 0 1 5 2 1 0 9
Benjaminiella poitrasii RSA 903 v1.0 0 0 1 5 2 1 0 9
Blakeslea trispora F921 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Blakeslea trispora F986 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Chaetocladium brefeldii NRRL 2343 v1.0 0 0 1 2 0 1 0 4
Choanephora cucurbitarum NRRL2744 (50) v1.0 0 0 1 5 1 1 0 8
Circinella umbellata NRRL1351 v1.0 0 0 0 4 1 1 0 6
Cokeromyces recurvatus NRRL 2243 v1.0 0 0 1 2 2 1 0 6
Cunninghamella echinulata NRRL 1382 v1.0 0 0 1 0 1 1 0 3
Dichotomocladium elegans RSA 919- v1.0 0 0 0 1 1 1 0 3
Dichotomocladium robustum RSA 2353+ v1.0 0 0 0 4 1 1 0 6
Dissophora ornata CBS 347.77 v1.0 0 0 2 3 1 1 0 7
Ellisomyces anomalus CBS 243.57 v2.0 0 0 1 4 2 1 0 8
Endogone sp FLAS 59071 0 0 0 2 1 1 0 4
Fennellomyces linderi CBS 158.54 v1.0 0 0 0 5 1 1 0 7
Fennellomyces sp. T-0311 v1.0 0 0 0 5 1 1 0 7
Gigaspora rosea v1.0 0 5 1 8 0 3 2 19
Gilbertella persicaria var. persicaria CBS 190.32-T v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Gongronella butleri v1.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Halteromyces radiatus CBS 162.75 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Helicostylum pulchrum RSA 2064 v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Hesseltinella vesiculosa NRRL3301 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Jimgerdemannia flammicorona AD002 0 0 0 2 0 1 0 3
Jimgerdemannia flammicorona GMNB39 0 0 0 1 1 1 0 3
Jimgerdemannia lactiflua OSC166217 0 0 0 3 0 1 0 4
Lentamyces parricidus NRRL2409 v1.0 0 0 0 6 1 1 0 8
Lentamyces zychae NRRL 2806 v1.0 0 0 0 4 1 1 0 6
Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 0 0 0 5 1 1 0 7
Lichtheimia hyalospora v1.0 0 0 0 6 1 1 0 8
Lobosporangium transversale NRRL 3116 v1.0 0 0 1 0 1 1 0 3
Mortierella ambigua NRRL 28271 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Mortierella capitata AV005 v1.0 0 0 3 1 1 1 0 6
Mortierella elongata AG-77 v2.0 0 0 0 3 0 1 0 4
Mortierella elongata MPI-CAGE-AA-0104 v1.0 0 0 0 1 1 1 0 3
Mortierella elongata NVP64 v1.0 0 0 0 1 1 1 0 3
Mortierella gamsii AM1032 v1.0 0 0 0 2 1 1 0 4
Mortierella humilis PMI_1414 v1.0 0 0 3 2 1 1 1 8
Mortierella minutissima AD051 v1.0 0 0 3 3 1 1 0 8
Mortierella multidivaricata RSA 2152 T v1.0 0 0 0 3 1 1 0 5
Mortierella sp. AD185 v1.0 0 0 37 2 1 1 0 41
Mortierella sp. GBAus27b v1.0 0 0 3 13 1 1 0 18
Mortierella verticillata NRRL 6337 0 0 4 2 1 1 1 9
Mortierella wolfii NRRL 6351 v1.0 0 0 5 2 1 1 0 9
Mucor cordense RSA 1222 v1.0 0 0 1 7 2 1 0 11
Mucor endophyticus 0 0 1 2 1 1 0 5
Mucor fuscus 0 0 1 0 1 1 0 3
Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 0 0 2 3 1 1 0 7
Mucor lanceolatus 0 0 1 0 1 1 0 3
Mucor lusitanicus (circinelloides) MU402 v1.0 0 0 1 4 2 1 0 8
Mucor lusitanicus CBS277.49 v2.0 0 0 1 4 2 1 0 8
Mucor mucedo NRRL 3635 v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Mucor racemosus 0 0 1 2 2 1 0 6
Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 0 0 1 1 2 1 0 5
Mycotypha indica IMI 211999 v1.0 0 0 1 2 2 1 0 6
Parasitella parasitica v1.0 0 0 1 2 2 1 0 6
Phascolomyces articulosus v1.0 0 0 0 7 1 1 0 9
Phycomyces blakesleeanus L51 v1.0 0 0 0 2 1 1 0 4
Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Phycomyces blakesleeanus UBC1 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Phycomyces blakesleeanus UBC21 v2.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Phycomyces nitens S607 v1.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Phycomyces nitens S608 v1.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Phycomyces nitens S609 v1.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Pilaira anomala RSA1997 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Pilobolus umbonatus NRRL 6349 v1.0 0 0 1 0 1 1 0 3
Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 0 0 0 3 1 1 0 5
Rhizophagus cerebriforme DAOM 227022 v1.0 0 0 1 1 0 1 0 3
Rhizophagus diaphanus v1.0 0 0 1 0 0 1 0 2
Rhizophagus irregularis A1 v1.0 0 0 1 1 0 2 0 4
Rhizophagus irregularis A4 v1.0 0 0 1 0 0 2 0 3
Rhizophagus irregularis A5 v1.0 0 0 1 0 0 1 0 2
Rhizophagus irregularis B3 v1.0 0 0 1 0 0 2 0 3
Rhizophagus irregularis C2 v1.0 0 0 1 1 0 2 0 4
Rhizophagus irregularis DAOM 181602 v1.0 0 0 1 0 0 1 0 2
Rhizophagus irregularis DAOM 197198 v2.0 0 0 1 1 0 1 0 3
Rhizopus delemar 99-880 from Broad 0 0 1 6 1 1 0 9
Rhizopus microsporus ATCC11559 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 0 0 2 6 1 2 0 11
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Saksenaea vasiformis B4078 0 0 1 1 1 0 0 3
Spinellus fusiger NRRL 22323 v1.0 0 0 0 6 1 1 0 8
Sporodiniella umbellata MES 1446 v1.0 0 0 1 6 1 1 0 9
Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 0 0 0 7 1 1 0 9
Thamnidium elegans v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Umbelopsis isabellina AD026 v1.0 0 0 1 5 1 2 0 9
Umbelopsis ramanniana AG # v1.0 0 0 1 4 0 1 0 6
Umbelopsis sp. PMI_123 v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Umbelopsis sp. nov. AD052 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 0 0 0 3 1 1 0 5
Total 0 5 125 275 92 102 4 603