Secondary Metabolism Clusters • Mucoromycotina
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Absidia repens NRRL 1336 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Amylomyces rouxii NRRL 5866 v1.0 0 0 1 7 2 1 0 11
Backusella circina FSU 941 v1.0 0 0 1 5 2 1 0 9
Benjaminiella poitrasii RSA 903 v1.0 0 0 1 5 2 1 0 9
Blakeslea trispora F921 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Blakeslea trispora F986 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Choanephora cucurbitarum NRRL2744 (50) v1.0 0 0 1 5 1 1 0 8
Circinella umbellata NRRL1351 v1.0 0 0 0 4 1 1 0 6
Cokeromyces recurvatus NRRL 2243 v1.0 0 0 1 2 2 1 0 6
Cunninghamella echinulata NRRL 1382 v1.0 0 0 1 0 1 1 0 3
Dichotomocladium elegans RSA 919- v1.0 0 0 0 1 1 1 0 3
Dichotomocladium robustum RSA 2353+ v1.0 0 0 0 4 1 1 0 6
Ellisomyces anomalus CBS 243.57 v1.0 0 0 1 4 2 1 0 8
Endogone sp FLAS 59071 0 0 0 2 1 1 0 4
Fennellomyces sp. T-0311 v1.0 0 0 0 5 1 1 0 7
Gilbertella persicaria var. persicaria CBS 190.32-T v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Gongronella butleri v1.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Halteromyces radiatus CBS 162.75 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Helicostylum pulchrum RSA 2064 v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Hesseltinella vesiculosa NRRL3301 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Jimgerdemannia flammicorona AD002 0 0 0 2 0 1 0 3
Jimgerdemannia flammicorona GMNB39 0 0 0 1 1 1 0 3
Jimgerdemannia lactiflua OSC166217 0 0 0 3 0 1 0 4
Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 0 0 0 5 1 1 0 7
Lichtheimia hyalospora v1.0 0 0 0 6 1 1 0 8
Mucor circinelloides CBS277.49 v2.0 0 0 1 4 2 1 0 8
Mucor circinelloides MU402 v1.0 0 0 1 4 2 1 0 8
Mucor cordense RSA 1222 v1.0 0 0 1 7 2 1 0 11
Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 0 0 2 3 1 1 0 7
Mucor mucedo NRRL 3635 v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 0 0 1 1 2 1 0 5
Parasitella parasitica v1.0 0 0 1 2 2 1 0 6
Phascolomyces articulosus v1.0 0 0 0 7 1 1 0 9
Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Phycomyces blakesleeanus UBC1 v1.0 0 0 1 1 1 1 0 4
Phycomyces nitens S607 v1.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Phycomyces nitens S608 v1.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Phycomyces nitens S609 v1.0 0 0 1 2 1 1 0 5
Pilaira anomala RSA1997 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Pilobolus umbonatus NRRL 6349 v1.0 0 0 1 0 1 1 0 3
Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 0 0 0 3 1 1 0 5
Rhizopus delemar 99-880 from Broad 0 0 1 6 1 1 0 9
Rhizopus microsporus ATCC11559 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 0 0 2 6 1 2 0 11
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Saksenaea vasiformis B4078 0 0 1 1 1 0 0 3
Spinellus fusiger NRRL 22323 v1.0 0 0 0 6 1 1 0 8
Sporodiniella umbellata MES 1446 v1.0 0 0 1 6 1 1 0 9
Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 0 0 0 7 1 1 0 9
Thamnidium elegans v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Umbelopsis isabellina AD026 v1.0 0 0 1 5 1 2 0 9
Umbelopsis ramanniana AG # v1.0 0 0 1 4 0 1 0 6
Umbelopsis sp. PMI_123 v1.0 0 0 1 4 1 1 0 7
Umbelopsis sp. nov. AD052 v1.0 0 0 1 3 1 1 0 6
Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 0 0 0 3 1 1 0 5
Total 0 0 45 195 65 59 0 364