Secondary Metabolism Clusters • Saccharomycotina
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Ambrosiozyma philentoma NRRL Y-7523 0 0 0 1 0 2 0 3
Arthroascus fermentans 17710 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Ascoidea rubescens NRRL Y17699 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Babjeviella inositovora NRRL Y-12698 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Blastobotrys (Arxula) adeninivorans 0 0 0 1 0 2 0 3
Botryozyma mucatilis CBS 9042 v1.0 0 0 1 1 0 2 0 4
Candida albicans SC5314 0 0 0 1 0 2 0 3
Candida arabinofermentans NRRL YB-2248 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Candida boidinii NRRL Y-2332 0 0 0 1 0 2 0 3
Candida tanzawaensis NRRL Y-17324 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Candida tenuis NRRL Y-1498 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Cephaloascus albidus ATCC 66658 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Cephaloascus fragrans 12-1022 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Citeromyces matritensis NRRL Y-2407 0 0 0 1 0 2 0 3
Clavispora lusitaniae ATCC 42720 0 0 0 1 0 2 0 3
Cyberlindnera jadinii NRRL Y-1542 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Debaryomyces hansenii 0 0 0 1 0 2 0 3
Dekkera bruxellensis CBS 2499 v2.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Eremothecium gossypii ATCC 10895 0 0 0 1 0 2 0 3
Hanseniaspora valbyensis NRRL Y-1626 v1.1 0 0 0 1 0 3 0 4
Hyphopichia burtonii NRRL Y-1933 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Issatchenkia orientalis ATCC 32196 v2.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Issatchenkia orientalis ATCC PTA-6658 v2.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Issatchenkia orientalis IO21 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Issatchenkia orientalis SD108 v2.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Kazachstania africana CBS 2517 0 0 0 1 0 2 0 3
Kluyveromyces lactis 0 0 0 1 0 2 0 3
Kuraishia capsulata CBS 1993 0 0 0 1 0 2 0 3
Lipomyces starkeyi NRRL Y-11557 v1.0 0 0 1 2 1 3 0 7
Lodderomyces elongisporus NRRL YB-4239 0 0 0 1 0 2 0 3
Metschnikowia bicuspidata NRRL YB-4993 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Metschnikowia bicuspidata single-cell v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Metschnikowia fructicola 277 0 0 0 2 0 2 0 4
Metschnikowia reukaufii MR1 v1.1 0 0 0 1 0 2 0 3
Meyerozyma guilliermondii ATCC 6260 0 0 0 1 0 2 0 3
Myxozyma melibiosi Phaff 52-87 v1.0 0 0 1 2 0 2 0 5
Nadsonia fulvescens var. elongata DSM 6958 v1.0 0 0 1 0 0 2 0 3
Nakaseomyces bacillisporus CBS 7720 0 0 0 1 0 2 0 3
Nakaseomyces delphensis CBS 2170 0 0 0 1 0 2 0 3
Nakazawaea wickerhamii NRRL Y-2563 0 0 0 1 0 2 0 3
Ogataea parapolymorpha DL-1 0 0 0 1 0 2 0 3
Ogataea polymorpha NCYC 495 leu1.1 v2.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Pachysolen tannophilus NRRL Y-2460 v1.2 0 0 0 1 0 2 0 3
Peterozyma xylosa NRRL Y-12939 0 0 0 1 0 2 0 3
Pichia kudriavzevii CBS573 0 0 0 1 0 2 0 3
Pichia membranifaciens v2.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Pichia pastoris 0 0 0 1 0 2 0 3
Saccharomyces arboricola H-6 0 0 0 1 0 2 0 3
Saccharomyces cerevisiae M3707 Dikaryon 0 0 0 1 0 2 0 3
Saccharomyces cerevisiae M3836 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Saccharomyces cerevisiae M3837 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Saccharomyces cerevisiae M3838 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Saccharomyces cerevisiae M3839 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Saccharomyces cerevisiae S288C 0 0 0 1 0 2 0 3
Saccharomyces cerevisiae YB210 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Saccharomycopsis capsularis NRRL Y-17639 0 0 0 1 0 2 0 3
Saturnispora dispora NRRL Y-1447 0 0 0 1 0 2 0 3
Scheffersomyces coipomoensis NRRL Y-17651T v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Scheffersomyces queiroziae UFMG-CLM-5.1 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Scheffersomyces segobiensis NRRL Y-11571T v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Scheffersomyces stipitis NRRL Y-11545 v2.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Scheffersomyces stipitis NRRL Y-7124 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Spathaspora arborariae UFMG-HMD-19.1 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Spathaspora passalidarum NRRL Y-27907 v2.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Sporopachydermia lactativora Phaff 68-199 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Sugiyamaella americana NRRL YB-2067 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Sympodiomyces attinorum NRRL Y-27639 v1.0 0 0 0 2 0 2 0 4
Tortispora caseinolytica Y-17796 v1.0 0 0 1 1 0 2 1 5
Torulaspora delbrueckii CBS 1146 0 0 0 1 0 3 0 4
Trichomonascus petasosporus NRRL YB-2093 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Wickerhamiella domercqiae NRRL Y-6692 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Wickerhamomyces anomalus NRRL Y-366-8 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Yarrowia lipolytica (strain CLIB122) 0 0 0 1 0 2 0 3
Yarrowia lipolytica CLIB89(W29) 0 0 0 1 0 2 0 3
Yarrowia lipolytica FKP355 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Yarrowia lipolytica PO1f v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Yarrowia lipolytica YB392 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Yarrowia lipolytica YB419 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Yarrowia lipolytica YB420 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Yarrowia lipolytica YB566 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Yarrowia lipolytica YB567 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Yarrowia lipolytica YlCW001 v1.0 0 0 0 1 0 2 0 3
Zygoascus hellenicus Y-7136 v1.0 0 0 1 0 0 2 0 3
Zygosaccharomyces rouxii CBS732 0 0 0 1 0 2 0 3
Total 0 0 6 86 1 171 1 265