Synteny • Neurospora crassa FGSC 73 trp-3 v1.0
Loading data...