Info • Hypoxylon
## Name Assembly Length # Genes Published
1 Hypoxylon argillaceum CBS 527.63 v1.0 54,444,476 12,590 Franco MEE et al., 2022
2 Hypoxylon cercidicola CBS 119009 v1.0 36,615,672 11,824 Franco MEE et al., 2022
3 Hypoxylon crocopeplum CBS 119004 v1.0 40,730,267 12,441 Franco MEE et al., 2022
4 Hypoxylon fragiforme CBS 206.31 v2.0 36,400,909 10,263 Franco MEE et al., 2022
5 Hypoxylon fuscum CBS 119018 v1.0 39,045,003 12,268 Franco MEE et al., 2022
6 Hypoxylon investiens CIRM-BRFM 1445 v1.0 38,032,130 12,205
7 Hypoxylon polyporus FL1289 v1.0 41,510,572 10,036
8 Hypoxylon rubiginosum CBS 119005 v1.0 42,157,771 12,728 Franco MEE et al., 2022
9 Hypoxylon rubiginosum ER1909 v1.0 44,157,955 13,953 Franco MEE et al., 2022
10 Hypoxylon sp. CI-4A v1.0 37,704,138 11,712 Wu W et al., 2017
11 Hypoxylon sp. CO27-5 v1.0 46,585,682 12,256 Wu W et al., 2017
12 Hypoxylon sp. EC38 v3.0 47,717,833 12,534 Wu W et al., 2017
13 Hypoxylon sp. FL0543 v1.0 38,122,018 10,873 Franco MEE et al., 2022
14 Hypoxylon sp. FL0890 v1.0 40,410,933 11,210 Franco MEE et al., 2022
15 Hypoxylon sp. FL1150 v1.0 41,563,746 11,226 Franco MEE et al., 2022
16 Hypoxylon sp. FL1284 v2.0 37,089,996 10,896 Franco MEE et al., 2022
17 Hypoxylon sp. FL1857 v1.0 43,394,199 11,993 Franco MEE et al., 2022
18 Hypoxylon sp. NC0597 v1.0 35,918,646 11,188 Franco MEE et al., 2022
19 Hypoxylon sp. NC1633 v2.0 40,120,527 11,290 Franco MEE et al., 2022
20 Hypoxylon trugodes CBS 135444 v1.0 39,350,407 11,996 Franco MEE et al., 2022
21 Hypoxylon vinosopulvinatum LGMF1613 v2.0 41,463,670 11,869
22 Xylaria flabelliformis CMRP688 v1.0 45,077,602 12,641