Info • Mycena
## Name Assembly Length # Genes Published
1 Mycena albidolilacea CBHHK002 v1.0 126,717,228 36,941
2 Mycena alexandri CBHHK200 v1.0 132,306,732 32,245
3 Mycena amicta BAPX v1.0 81,431,410 25,102
4 Mycena belliae CBHHK173m v1.0 56,444,626 18,074
5 Mycena capillaripes Frankland 9286 v1.0 119,906,144 37,256
6 Mycena crocata CBHHK184 v1.0 93,990,387 30,221
7 Mycena epipterygia CBHHK145m v1.0 118,648,059 37,563
8 Mycena filopes CBHHK001 v1.0 112,004,863 29,152
9 Mycena floridula CBHHK072 v1.0 118,533,562 29,475
10 Mycena galericulata CBHHK162m v1.0 197,139,282 46,875
11 Mycena galopus ATCC-62051 v1.0 211,361,780 49,694 Miyauchi S et al., 2020
12 Mycena haematopus CBHHK189 v1.0 62,806,267 20,804
13 Mycena latifolia 10383 v1.0 148,767,387 37,452
14 Mycena leptocephala CBHHK5/15 v1.0 377,319,499 75,907
15 Mycena maculata CBHHK188m v1.0 104,056,733 25,815
16 Mycena metata CBHHK182m v1.0 164,113,792 41,473
17 Mycena olivaceomarginata CBHHK47/15 v1.0 501,225,342 97,030
18 Mycena polygramma CBHHK137 v1.0 132,253,541 39,088
19 Mycena pura 9144 v1.0 96,680,276 28,619
20 Mycena rebaudengoi CBHHK068 v1.0 218,590,756 52,308
21 Mycena rosella CBHHK067 v1.0 129,492,142 34,060
22 Mycena sanguinolenta CBHHK176m v1.0 115,408,990 34,875
23 Mycena sp. CBHHK59/15 v1.0 177,780,440 38,334
24 Mycena vitilis CBHHK169m v1.0 83,665,095 27,952
25 Mycena vulgaris CBHHK164 v1.0 193,677,039 45,257