Info • Mucorales
Group Name:
Mucorales
## Name Assembly Length # Genes Published
1 Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 34,328,230 13,495
2 Absidia repens NRRL 1336 v1.0 47,422,896 14,919 Mondo SJ et al., 2017
3 Amylomyces rouxii NRRL 5866 v1.0 45,703,929 14,619
4 Backusella circina FSU 941 v1.0 48,648,288 17,039
5 Benjaminiella poitrasii RSA 903 v1.0 32,504,669 11,659
6 Blakeslea trispora F921 v1.0 33,516,133 11,119
7 Blakeslea trispora F986 v1.0 32,322,358 10,672
8 Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 37,513,922 11,687
9 Choanephora cucurbitarum NRRL2744 (50) v1.0 35,108,735 11,534
10 Circinella umbellata NRRL1351 v1.0 51,270,100 14,693
11 Cokeromyces recurvatus NRRL 2243 v1.0 28,120,762 10,916
12 Cunninghamella echinulata NRRL 1382 v1.0 29,002,410 10,443
13 Dichotomocladium elegans RSA 919- v1.0 39,778,020 12,396
14 Dichotomocladium robustum RSA 2353+ v1.0 38,615,751 12,069
15 Ellisomyces anomalus CBS 243.57 v1.0 36,553,112 12,178
16 Fennellomyces sp. T-0311 v1.0 45,897,337 14,128
17 Gilbertella persicaria var. persicaria CBS 190.32-T v1.0 25,732,466 10,992
18 Gongronella butleri v1.0 33,012,461 11,004
19 Halteromyces radiatus CBS 162.75 v1.0 26,215,609 10,175
20 Helicostylum pulchrum RSA 2064 v1.0 32,727,348 12,794
21 Hesseltinella vesiculosa NRRL3301 v2.0 27,224,236 11,141 Mondo SJ et al., 2017
22 Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 33,525,905 13,404 Schwartze VU et al., 2014
23 Lichtheimia hyalospora v1.0 33,282,407 12,062
24 Mucor circinelloides CBS277.49 v2.0 36,587,022 11,719 Corrochano LM et al., 2016
25 Mucor circinelloides MU402 v1.0 36,817,399 11,843
26 Mucor cordense RSA 1222 v1.0 40,953,002 16,794
27 Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 54,487,678 14,998
28 Mucor mucedo NRRL 3635 v1.0 46,091,836 14,052
29 Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 29,202,882 10,917
30 Parasitella parasitica v1.0 32,767,132 12,306
31 Phascolomyces articulosus v1.0 47,605,836 14,495
32 Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 53,939,167 16,528 Corrochano LM et al., 2016
33 Phycomyces blakesleeanus UBC1 v1.0 41,020,740 11,981
34 Phycomyces nitens S607 v1.0 35,560,626 11,669
35 Phycomyces nitens S608 v1.0 37,678,874 11,985
36 Phycomyces nitens S609 v1.0 36,991,456 11,877
37 Pilaira anomala RSA1997 v1.0 34,898,111 12,817
38 Pilobolus umbonatus NRRL 6349 v1.0 34,772,712 10,983
39 Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 30,409,402 10,905
40 Rhizopus delemar 99-880 from Broad 46,087,117 17,467 Ma LJ et al., 2009
41 Rhizopus microsporus ATCC11559 v1.0 24,077,254 11,355 Lastovetsky OA et al., 2016
42 Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 45,739,792 17,676 Wang D et al., 2013
43 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 25,972,395 10,905 Mondo SJ et al., 2017
44 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 24,950,816 11,502 Lastovetsky OA et al., 2016
45 Saksenaea vasiformis B4078 42,502,389 9,387 Chibucos MC et al., 2016
46 Spinellus fusiger NRRL 22323 v1.0 38,198,483 10,164
47 Sporodiniella umbellata MES 1446 v1.0 26,235,891 10,781
48 Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 30,745,403 11,124 Mondo SJ et al., 2017
49 Thamnidium elegans v1.0 34,252,226 13,104
50 Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 50,638,590 14,004