Info • Mucorales
## Name Assembly Length # Genes Published
1 Absidia caerulea NRRL1315 v1.0 44,401,174 13,367
2 Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 34,328,230 13,495 Chang Y et al., 2022
3 Absidia repens NRRL 1336 v1.0 47,422,896 14,919 Mondo SJ et al., 2017
4 Amylomyces rouxii NRRL 5866 v1.0 45,703,929 14,619
5 Backusella circina FSU 941 v1.0 48,648,288 17,039 Amses KR et al., 2022
6 Benjaminiella poitrasii RSA 903 v1.0 32,504,669 11,659
7 Blakeslea trispora F921 v1.0 33,516,133 11,119
8 Blakeslea trispora F986 v1.0 32,322,358 10,672
9 Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 37,513,922 11,687 Chang Y et al., 2022
10 Chaetocladium brefeldii NRRL 2343 v1.0 48,451,839 11,585
11 Choanephora cucurbitarum NRRL2744 (50) v1.0 35,108,735 11,534 Chang Y et al., 2022
12 Circinella umbellata NRRL1351 v1.0 51,270,100 14,693 Chang Y et al., 2022
13 Cokeromyces recurvatus NRRL 2243 v1.0 28,120,762 10,916 Chang Y et al., 2022
14 Cunninghamella echinulata NRRL 1382 v1.0 29,002,410 10,443 Chang Y et al., 2022
15 Dichotomocladium elegans RSA 919- v1.0 39,778,020 12,396 Chang Y et al., 2022
16 Dichotomocladium robustum RSA 2353+ v1.0 38,615,751 12,069
17 Ellisomyces anomalus CBS 243.57 v2.0 36,869,803 12,251
18 Fennellomyces linderi CBS 158.54 v1.0 45,939,458 12,952
19 Fennellomyces sp. T-0311 v1.0 45,897,337 14,128
20 Gilbertella persicaria var. persicaria CBS 190.32-T v1.0 25,732,466 10,992 Chang Y et al., 2022
21 Gongronella butleri v1.0 33,012,461 11,004 Chang Y et al., 2022
22 Halteromyces radiatus CBS 162.75 v1.0 26,215,609 10,175 Chang Y et al., 2022
23 Helicostylum pulchrum RSA 2064 v1.0 32,727,348 12,794 Chang Y et al., 2022
24 Hesseltinella vesiculosa NRRL3301 v2.0 27,224,236 11,141 Mondo SJ et al., 2017
25 Lentamyces parricidus NRRL2409 v1.0 22,379,953 9,633
26 Lentamyces zychae NRRL 2806 v1.0 24,684,069 9,378
27 Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 33,525,905 13,404 Schwartze VU et al., 2014
28 Lichtheimia hyalospora v1.0 33,282,407 12,062
29 Lichtheimia ramosa JMRC FSU 6197 30,708,998 11,542 Linde J et al., 2014
30 Mucor ambiguus NBRC 6742 40,737,472 11,343 Lebreton A et al., 2020
31 Mucor circinelloides f circinelloides 1006PhL 36,348,485 12,227 Lee SC et al., 2014
32 Mucor cordense RSA 1222 v1.0 40,953,002 16,794
33 Mucor endophyticus 34,997,769 11,445 Lebreton A et al., 2020
34 Mucor fuscus 40,604,092 12,311 Lebreton A et al., 2020
35 Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 54,487,678 14,998
36 Mucor lanceolatus 43,423,002 10,644 Lebreton A et al., 2020
37 Mucor lusitanicus (circinelloides) MU402 v1.0 36,817,399 11,843 Navarro-Mendoza MI et al., 2019
38 Mucor lusitanicus CBS277.49 v2.0 36,587,022 11,719 Corrochano LM et al., 2016
39 Mucor lusitanicus CBS277.49 v3.0 36,611,222 11,616
40 Mucor mucedo NRRL 3635 v1.0 46,091,836 14,052
41 Mucor racemosus 46,924,235 11,269 Lebreton A et al., 2020
42 Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 29,202,882 10,917 Chang Y et al., 2022
43 Mycotypha indica IMI 211999 v1.0 33,092,329 10,509
44 Parasitella parasitica v1.0 32,767,132 12,306
45 Phascolomyces articulosus v1.0 47,605,836 14,495 Chang Y et al., 2022
46 Phycomyces blakesleeanus L51 v1.0 62,087,297 12,627
47 Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 53,939,167 16,528 Corrochano LM et al., 2016
48 Phycomyces blakesleeanus UBC1 v1.0 41,020,740 11,981
49 Phycomyces blakesleeanus UBC21 v2.0 56,670,412 12,840
50 Phycomyces nitens S607 v1.0 35,560,626 11,669
51 Phycomyces nitens S608 v1.0 37,678,874 11,985 Chang Y et al., 2022
52 Phycomyces nitens S609 v1.0 36,991,456 11,877
53 Pilaira anomala RSA1997 v1.0 34,898,111 12,817 Chang Y et al., 2022
54 Pilobolus umbonatus NRRL 6349 v1.0 34,772,712 10,983 Chang Y et al., 2022
55 Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 30,409,402 10,905
56 Rhizomucor pusillus CBS 18367 25,384,556 10,988
57 Rhizopus delemar 99-880 from Broad 46,087,117 17,467 Ma LJ et al., 2009
58 Rhizopus microsporus ATCC11559 v1.0 24,077,254 11,355 Lastovetsky OA et al., 2016
59 Rhizopus microsporus ATCC11559 v2.0 27,394,811 10,700
60 Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 45,739,792 17,676 Wang D et al., 2013
61 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 25,972,395 10,905 Mondo SJ et al., 2017
62 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 24,950,816 11,502 Lastovetsky OA et al., 2016
63 Rhizopus stolonifer NRRL 66455 v1.0 40,441,112 14,342
64 Saksenaea vasiformis B4078 42,502,389 9,387 Chibucos MC et al., 2016
65 Spinellus fusiger NRRL 22323 v1.0 38,198,483 10,164
66 Sporodiniella umbellata MES 1446 v1.0 26,235,891 10,781 Chang Y et al., 2022
67 Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 30,745,403 11,124 Mondo SJ et al., 2017
68 Thamnidium elegans v1.0 34,252,226 13,104 Chang Y et al., 2022
69 Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 50,638,590 14,004 Chang Y et al., 2022