Info • Mucoromycota
Group Name:
Mucoromycota
## Name Assembly Length # Genes Published
1 Absidia caerulea NRRL1315 v1.0 44,401,174 13,367
2 Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 34,328,230 13,495
3 Absidia repens NRRL 1336 v1.0 47,422,896 14,919 Mondo SJ et al., 2017
4 Amylomyces rouxii NRRL 5866 v1.0 45,703,929 14,619
5 Backusella circina FSU 941 v1.0 48,648,288 17,039
6 Benjaminiella poitrasii RSA 903 v1.0 32,504,669 11,659
7 Blakeslea trispora F921 v1.0 33,516,133 11,119
8 Blakeslea trispora F986 v1.0 32,322,358 10,672
9 Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 37,513,922 11,687
10 Chaetocladium brefeldii NRRL 2343 v1.0 48,451,839 11,585
11 Choanephora cucurbitarum NRRL2744 (50) v1.0 35,108,735 11,534
12 Circinella umbellata NRRL1351 v1.0 51,270,100 14,693
13 Cokeromyces recurvatus NRRL 2243 v1.0 28,120,762 10,916
14 Cunninghamella echinulata NRRL 1382 v1.0 29,002,410 10,443
15 Dichotomocladium elegans RSA 919- v1.0 39,778,020 12,396
16 Dichotomocladium robustum RSA 2353+ v1.0 38,615,751 12,069
17 Dissophora decumbens NRRL 22416 v1.0 39,062,863 11,886
18 Dissophora ornata CBS 347.77 v1.0 38,942,631 12,584
19 Ellisomyces anomalus CBS 243.57 v2.0 36,869,803 12,251
20 Endogone sp FLAS 59071 95,552,741 9,569 Chang Y et al., 2019
21 Fennellomyces linderi CBS 158.54 v1.0 45,939,458 12,952
22 Fennellomyces sp. T-0311 v1.0 45,897,337 14,128
23 Gigaspora rosea v1.0 567,950,182 31,291 Morin E et al., 2019
24 Gilbertella persicaria var. persicaria CBS 190.32-T v1.0 25,732,466 10,992
25 Gongronella butleri v1.0 33,012,461 11,004
26 Halteromyces radiatus CBS 162.75 v1.0 26,215,609 10,175
27 Helicostylum pulchrum RSA 2064 v1.0 32,727,348 12,794
28 Hesseltinella vesiculosa NRRL3301 v2.0 27,224,236 11,141 Mondo SJ et al., 2017
29 Jimgerdemannia flammicorona AD002 231,316,372 13,838 Chang Y et al., 2019
30 Jimgerdemannia flammicorona GMNB39 239,574,967 13,653 Chang Y et al., 2019
31 Jimgerdemannia lactiflua OSC166217 179,670,541 12,651 Chang Y et al., 2019
32 Lentamyces parricidus NRRL2409 v1.0 22,379,953 9,633
33 Lentamyces zychae NRRL 2806 v1.0 24,684,069 9,378
34 Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 33,525,905 13,404 Schwartze VU et al., 2014
35 Lichtheimia hyalospora v1.0 33,282,407 12,062
36 Linnemannia elongata AD073 v1.0 48,200,405 13,851
37 Lobosporangium transversale NRRL 3116 v1.0 42,768,949 11,822 Mondo SJ et al., 2017
38 Mortierella alpina KOD1005 v1.0 37,623,140 11,816
39 Mortierella ambigua NRRL 28271 v1.0 39,110,494 10,759
40 Mortierella capitata AV005 v1.0 35,512,539 10,395
41 Mortierella elongata AG-77 v2.0 49,863,165 14,969 Uehling J et al., 2017
42 Mortierella elongata MPI-CAGE-AA-0104 v1.0 50,910,406 14,234
43 Mortierella elongata NVP64 v1.0 51,153,770 13,739
44 Mortierella gamsii AM1032 v1.0 57,786,961 14,981
45 Mortierella humilis PMI_1414 v1.0 36,204,870 12,012
46 Mortierella minutissima AD051 v1.0 42,872,265 13,383
47 Mortierella multidivaricata RSA 2152 T v1.0 37,665,308 12,248
48 Mortierella sp. AD185 v1.0 55,628,574 15,422
49 Mortierella sp. GBAus27b v1.0 44,971,843 13,953
50 Mortierella verticillata NRRL 6337 41,854,149 12,569
51 Mortierella wolfii NRRL 6351 v1.0 36,602,364 10,038
52 Mucor cordense RSA 1222 v1.0 40,953,002 16,794
53 Mucor endophyticus 34,997,769 11,445 Lebreton A et al., 2020
54 Mucor fuscus 40,604,092 12,311 Lebreton A et al., 2020
55 Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 54,487,678 14,998
56 Mucor lanceolatus 43,423,002 10,644 Lebreton A et al., 2020
57 Mucor lusitanicus (circinelloides) MU402 v1.0 36,817,399 11,843 Navarro-Mendoza MI et al., 2019
58 Mucor lusitanicus CBS277.49 v2.0 36,587,022 11,719 Corrochano LM et al., 2016
59 Mucor mucedo NRRL 3635 v1.0 46,091,836 14,052
60 Mucor racemosus 46,924,235 11,269 Lebreton A et al., 2020
61 Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 29,202,882 10,917
62 Mycotypha indica IMI 211999 v1.0 33,092,329 10,509
63 Parasitella parasitica v1.0 32,767,132 12,306
64 Phascolomyces articulosus v1.0 47,605,836 14,495
65 Phycomyces blakesleeanus L51 v1.0 62,087,297 12,627
66 Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 53,939,167 16,528 Corrochano LM et al., 2016
67 Phycomyces blakesleeanus UBC1 v1.0 41,020,740 11,981
68 Phycomyces blakesleeanus UBC21 v2.0 56,670,412 12,840
69 Phycomyces nitens S607 v1.0 35,560,626 11,669
70 Phycomyces nitens S608 v1.0 37,678,874 11,985
71 Phycomyces nitens S609 v1.0 36,991,456 11,877
72 Pilaira anomala RSA1997 v1.0 34,898,111 12,817
73 Pilobolus umbonatus NRRL 6349 v1.0 34,772,712 10,983
74 Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 30,409,402 10,905
75 Rhizophagus cerebriforme DAOM 227022 v1.0 136,890,557 21,549 Morin E et al., 2019
76 Rhizophagus diaphanus v1.0 125,876,003 23,252 Morin E et al., 2019
77 Rhizophagus irregularis A1 v1.0 125,868,962 26,659 Chen ECH et al., 2018
78 Rhizophagus irregularis A4 v1.0 138,301,208 25,760 Chen ECH et al., 2018
79 Rhizophagus irregularis A5 v1.0 131,461,109 26,585 Chen ECH et al., 2018
80 Rhizophagus irregularis B3 v1.0 124,893,935 25,164 Chen ECH et al., 2018
81 Rhizophagus irregularis C2 v1.0 122,966,682 26,756 Chen ECH et al., 2018
82 Rhizophagus irregularis DAOM 181602 v1.0 91,083,792 30,282 Tisserant E et al., 2013
83 Rhizophagus irregularis DAOM 197198 v2.0 136,807,476 26,183 Chen ECH et al., 2018
84 Rhizopus delemar 99-880 from Broad 46,087,117 17,467 Ma LJ et al., 2009
85 Rhizopus microsporus ATCC11559 v1.0 24,077,254 11,355 Lastovetsky OA et al., 2016
86 Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 45,739,792 17,676 Wang D et al., 2013
87 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 25,972,395 10,905 Mondo SJ et al., 2017
88 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 24,950,816 11,502 Lastovetsky OA et al., 2016
89 Saksenaea vasiformis B4078 42,502,389 9,387 Chibucos MC et al., 2016
90 Spinellus fusiger NRRL 22323 v1.0 38,198,483 10,164
91 Sporodiniella umbellata MES 1446 v1.0 26,235,891 10,781
92 Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 30,745,403 11,124 Mondo SJ et al., 2017
93 Thamnidium elegans v1.0 34,252,226 13,104
94 Umbelopsis isabellina AD026 v1.0 21,826,060 9,193
95 Umbelopsis ramanniana AG # v1.0 23,077,072 9,931
96 Umbelopsis sp. PMI_123 v1.0 24,636,683 9,672
97 Umbelopsis sp. nov. AD052 v1.0 22,504,321 9,369
98 Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 50,638,590 14,004