Info • Mucoromycota
Group Name:
Mucoromycota
## Name Assembly Length # Genes Published
1 Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 34,328,230 13,495
2 Absidia repens NRRL 1336 v1.0 47,422,896 14,919 Mondo SJ et al., 2017
3 Amylomyces rouxii NRRL 5866 v1.0 45,703,929 14,619
4 Backusella circina FSU 941 v1.0 48,648,288 17,039
5 Benjaminiella poitrasii RSA 903 v1.0 32,504,669 11,659
6 Blakeslea trispora F921 v1.0 33,516,133 11,119
7 Blakeslea trispora F986 v1.0 32,322,358 10,672
8 Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 37,513,922 11,687
9 Choanephora cucurbitarum NRRL2744 (50) v1.0 35,108,735 11,534
10 Circinella umbellata NRRL1351 v1.0 51,270,100 14,693
11 Cokeromyces recurvatus NRRL 2243 v1.0 28,120,762 10,916
12 Cunninghamella echinulata NRRL 1382 v1.0 29,002,410 10,443
13 Dichotomocladium elegans RSA 919- v1.0 39,778,020 12,396
14 Dichotomocladium robustum RSA 2353+ v1.0 38,615,751 12,069
15 Dissophora ornata CBS 347.77 v1.0 38,942,631 12,584
16 Ellisomyces anomalus CBS 243.57 v1.0 36,553,112 12,178
17 Endogone sp FLAS 59071 95,552,741 9,569 Chang Y et al., 2019
18 Fennellomyces sp. T-0311 v1.0 45,897,337 14,128
19 Gigaspora rosea v1.0 567,950,182 31,291 Morin E et al., 2019
20 Gilbertella persicaria var. persicaria CBS 190.32-T v1.0 25,732,466 10,992
21 Gongronella butleri v1.0 33,012,461 11,004
22 Halteromyces radiatus CBS 162.75 v1.0 26,215,609 10,175
23 Helicostylum pulchrum RSA 2064 v1.0 32,727,348 12,794
24 Hesseltinella vesiculosa NRRL3301 v2.0 27,224,236 11,141 Mondo SJ et al., 2017
25 Jimgerdemannia flammicorona AD002 231,316,372 13,838 Chang Y et al., 2019
26 Jimgerdemannia flammicorona GMNB39 239,574,967 13,653 Chang Y et al., 2019
27 Jimgerdemannia lactiflua OSC166217 179,670,541 12,651 Chang Y et al., 2019
28 Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 33,525,905 13,404 Schwartze VU et al., 2014
29 Lichtheimia hyalospora v1.0 33,282,407 12,062
30 Lobosporangium transversale NRRL 3116 v1.0 42,768,949 11,822 Mondo SJ et al., 2017
31 Mortierella elongata AG-77 v2.0 49,863,165 14,969 Uehling J et al., 2017
32 Mortierella elongata MPI-CAGE-AA-0104 v1.0 50,910,406 14,234
33 Mortierella elongata NVP64 v1.0 51,153,770 13,739
34 Mortierella multidivaricata RSA 2152 T v1.0 37,665,308 12,248
35 Mortierella verticillata NRRL 6337 41,854,149 12,569
36 Mucor circinelloides CBS277.49 v2.0 36,587,022 11,719 Corrochano LM et al., 2016
37 Mucor circinelloides MU402 v1.0 36,817,399 11,843
38 Mucor cordense RSA 1222 v1.0 40,953,002 16,794
39 Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 54,487,678 14,998
40 Mucor mucedo NRRL 3635 v1.0 46,091,836 14,052
41 Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 29,202,882 10,917
42 Parasitella parasitica v1.0 32,767,132 12,306
43 Phascolomyces articulosus v1.0 47,605,836 14,495
44 Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 53,939,167 16,528 Corrochano LM et al., 2016
45 Phycomyces blakesleeanus UBC1 v1.0 41,020,740 11,981
46 Phycomyces nitens S607 v1.0 35,560,626 11,669
47 Phycomyces nitens S608 v1.0 37,678,874 11,985
48 Phycomyces nitens S609 v1.0 36,991,456 11,877
49 Pilaira anomala RSA1997 v1.0 34,898,111 12,817
50 Pilobolus umbonatus NRRL 6349 v1.0 34,772,712 10,983
51 Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 30,409,402 10,905
52 Rhizophagus cerebriforme DAOM 227022 v1.0 136,890,557 21,549 Morin E et al., 2019
53 Rhizophagus diaphanus v1.0 125,876,003 23,252 Morin E et al., 2019
54 Rhizophagus irregularis A1 v1.0 125,868,962 26,659 Chen ECH et al., 2018
55 Rhizophagus irregularis A4 v1.0 138,301,208 25,760 Chen ECH et al., 2018
56 Rhizophagus irregularis A5 v1.0 131,461,109 26,585 Chen ECH et al., 2018
57 Rhizophagus irregularis B3 v1.0 124,893,935 25,164 Chen ECH et al., 2018
58 Rhizophagus irregularis C2 v1.0 122,966,682 26,756 Chen ECH et al., 2018
59 Rhizophagus irregularis DAOM 181602 v1.0 91,083,792 30,282 Tisserant E et al., 2013
60 Rhizophagus irregularis DAOM 197198 v2.0 136,807,476 26,183 Chen ECH et al., 2018
61 Rhizopus delemar 99-880 from Broad 46,087,117 17,467 Ma LJ et al., 2009
62 Rhizopus microsporus ATCC11559 v1.0 24,077,254 11,355 Lastovetsky OA et al., 2016
63 Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 45,739,792 17,676 Wang D et al., 2013
64 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 25,972,395 10,905 Mondo SJ et al., 2017
65 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 24,950,816 11,502 Lastovetsky OA et al., 2016
66 Rhizopus stolonifer NRRL 66455 v1.0 40,441,112 14,342
67 Saksenaea vasiformis B4078 42,502,389 9,387 Chibucos MC et al., 2016
68 Spinellus fusiger NRRL 22323 v1.0 38,198,483 10,164
69 Sporodiniella umbellata MES 1446 v1.0 26,235,891 10,781
70 Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 30,745,403 11,124 Mondo SJ et al., 2017
71 Thamnidium elegans v1.0 34,252,226 13,104
72 Umbelopsis isabellina AD026 v1.0 21,826,060 9,193
73 Umbelopsis ramanniana AG # v1.0 23,077,072 9,931
74 Umbelopsis sp. PMI_123 v1.0 24,636,683 9,672
75 Umbelopsis sp. nov. AD052 v1.0 22,504,321 9,369
76 Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 50,638,590 14,004