Info • Mucoromycota
## Name Assembly Length # Genes Published
1 Absidia caerulea NRRL1315 v1.0 44,401,174 13,367
2 Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 34,328,230 13,495
3 Absidia repens NRRL 1336 v1.0 47,422,896 14,919 Mondo SJ et al., 2017
4 Amylomyces rouxii NRRL 5866 v1.0 45,703,929 14,619
5 Backusella circina FSU 941 v1.0 48,648,288 17,039
6 Benjaminiella poitrasii RSA 903 v1.0 32,504,669 11,659
7 Bifiguratus adelaidae AZ0501 19,478,880 5,719 Torres-Cruz TJ et al., 2017
8 Blakeslea trispora F921 v1.0 33,516,133 11,119
9 Blakeslea trispora F986 v1.0 32,322,358 10,672
10 Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 37,513,922 11,687
11 Chaetocladium brefeldii NRRL 2343 v1.0 48,451,839 11,585
12 Choanephora cucurbitarum NRRL2744 (50) v1.0 35,108,735 11,534
13 Circinella umbellata NRRL1351 v1.0 51,270,100 14,693
14 Cokeromyces recurvatus NRRL 2243 v1.0 28,120,762 10,916
15 Cunninghamella echinulata NRRL 1382 v1.0 29,002,410 10,443
16 Dichotomocladium elegans RSA 919- v1.0 39,778,020 12,396
17 Dichotomocladium robustum RSA 2353+ v1.0 38,615,751 12,069
18 Dissophora decumbens NRRL 22416 v1.0 39,062,863 11,886
19 Dissophora ornata CBS 347.77 v1.0 38,942,631 12,584
20 Ellisomyces anomalus CBS 243.57 v2.0 36,869,803 12,251
21 Endogone sp FLAS 59071 95,552,741 9,569 Chang Y et al., 2019
22 Fennellomyces linderi CBS 158.54 v1.0 45,939,458 12,952
23 Fennellomyces sp. T-0311 v1.0 45,897,337 14,128
24 Geosiphon pyriformis 128,319,586 11,949 Malar C M et al., 2021
25 Gigaspora margarita BEG34 773,098,546 29,544 Venice F et al., 2020
26 Gigaspora rosea v1.0 567,950,182 31,291 Morin E et al., 2019
27 Gilbertella persicaria var. persicaria CBS 190.32-T v1.0 25,732,466 10,992
28 Gongronella butleri v1.0 33,012,461 11,004
29 Halteromyces radiatus CBS 162.75 v1.0 26,215,609 10,175
30 Helicostylum pulchrum RSA 2064 v1.0 32,727,348 12,794
31 Hesseltinella vesiculosa NRRL3301 v2.0 27,224,236 11,141 Mondo SJ et al., 2017
32 Jimgerdemannia flammicorona AD002 231,316,372 13,838 Chang Y et al., 2019
33 Jimgerdemannia flammicorona GMNB39 239,574,967 13,653 Chang Y et al., 2019
34 Jimgerdemannia lactiflua OSC166217 179,670,541 12,651 Chang Y et al., 2019
35 Lentamyces parricidus NRRL2409 v1.0 22,379,953 9,633
36 Lentamyces zychae NRRL 2806 v1.0 24,684,069 9,378
37 Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 33,525,905 13,404 Schwartze VU et al., 2014
38 Lichtheimia hyalospora v1.0 33,282,407 12,062
39 Lichtheimia ramosa JMRC FSU 6197 30,708,998 11,542 Linde J et al., 2014
40 Linnemannia elongata AD073 v1.0 48,200,405 13,851
41 Lobosporangium transversale NRRL 3116 v1.0 42,768,949 11,822 Mondo SJ et al., 2017
42 Lunasporangiospora selenospora KOD1015 v1.0 58,908,403 13,461
43 Mortierella alpina AD266 v1.0 39,727,328 12,145
44 Mortierella alpina KOD1005 v1.0 37,623,140 11,816
45 Mortierella ambigua NRRL 28271 v1.0 39,110,494 10,759
46 Mortierella capitata AV005 v1.0 35,512,539 10,395
47 Mortierella elongata AG-77 v2.0 49,863,165 14,969 Uehling J et al., 2017
48 Mortierella elongata MPI-CAGE-AA-0104 v1.0 50,910,406 14,234 Mesny F et al., 2021
49 Mortierella elongata NVP64 v1.0 51,153,770 13,739
50 Mortierella gamsii AM1032 v1.0 57,786,961 14,981
51 Mortierella humilis PMI_1414 v1.0 36,204,870 12,012
52 Mortierella minutissima AD051 v1.0 42,872,265 13,383
53 Mortierella multidivaricata RSA 2152 T v1.0 37,665,308 12,248
54 Mortierella sp. AD185 v1.0 55,628,574 15,422
55 Mortierella sp. GBAus27b v1.0 44,971,843 13,953
56 Mortierella verticillata NRRL 6337 41,854,149 12,569
57 Mortierella wolfii NRRL 6351 v1.0 36,602,364 10,038
58 Mucor ambiguus NBRC 6742 40,737,472 11,343 Lebreton A et al., 2020
59 Mucor circinelloides f circinelloides 1006PhL 36,348,485 12,227 Lee SC et al., 2014
60 Mucor cordense RSA 1222 v1.0 40,953,002 16,794
61 Mucor endophyticus 34,997,769 11,445 Lebreton A et al., 2020
62 Mucor fuscus 40,604,092 12,311 Lebreton A et al., 2020
63 Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 54,487,678 14,998
64 Mucor lanceolatus 43,423,002 10,644 Lebreton A et al., 2020
65 Mucor lusitanicus (circinelloides) MU402 v1.0 36,817,399 11,843 Navarro-Mendoza MI et al., 2019
66 Mucor lusitanicus CBS277.49 v2.0 36,587,022 11,719 Corrochano LM et al., 2016
67 Mucor lusitanicus CBS277.49 v3.0 36,611,222 11,616
68 Mucor mucedo NRRL 3635 v1.0 46,091,836 14,052
69 Mucor racemosus 46,924,235 11,269 Lebreton A et al., 2020
70 Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 29,202,882 10,917
71 Mycotypha indica IMI 211999 v1.0 33,092,329 10,509
72 Parasitella parasitica v1.0 32,767,132 12,306
73 Phascolomyces articulosus v1.0 47,605,836 14,495
74 Phycomyces blakesleeanus L51 v1.0 62,087,297 12,627
75 Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 53,939,167 16,528 Corrochano LM et al., 2016
76 Phycomyces blakesleeanus UBC1 v1.0 41,020,740 11,981
77 Phycomyces blakesleeanus UBC21 v2.0 56,670,412 12,840
78 Phycomyces nitens S607 v1.0 35,560,626 11,669
79 Phycomyces nitens S608 v1.0 37,678,874 11,985
80 Phycomyces nitens S609 v1.0 36,991,456 11,877
81 Pilaira anomala RSA1997 v1.0 34,898,111 12,817
82 Pilobolus umbonatus NRRL 6349 v1.0 34,772,712 10,983
83 Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 30,409,402 10,905
84 Rhizophagus cerebriforme DAOM 227022 v1.0 136,890,557 21,549 Morin E et al., 2019
85 Rhizophagus clarus HR1 116,418,735 27,761 Kobayashi Y et al., 2018
86 Rhizophagus diaphanus v1.0 125,876,003 23,252 Morin E et al., 2019
87 Rhizophagus irregularis A1 v1.0 125,868,962 26,659 Chen ECH et al., 2018
88 Rhizophagus irregularis A4 v1.0 138,301,208 25,760 Chen ECH et al., 2018
89 Rhizophagus irregularis A5 v1.0 131,461,109 26,585 Chen ECH et al., 2018
90 Rhizophagus irregularis B3 v1.0 124,893,935 25,164 Chen ECH et al., 2018
91 Rhizophagus irregularis C2 v1.0 122,966,682 26,756 Chen ECH et al., 2018
92 Rhizophagus irregularis DAOM 181602 v1.0 91,083,792 30,282 Tisserant E et al., 2013
93 Rhizophagus irregularis DAOM 197198 v2.0 136,807,476 26,183 Chen ECH et al., 2018
94 Rhizopus delemar 99-880 from Broad 46,087,117 17,467 Ma LJ et al., 2009
95 Rhizopus microsporus ATCC11559 v1.0 24,077,254 11,355 Lastovetsky OA et al., 2016
96 Rhizopus microsporus ATCC11559 v2.0 27,394,811 10,700
97 Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 45,739,792 17,676 Wang D et al., 2013
98 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 25,972,395 10,905 Mondo SJ et al., 2017
99 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 24,950,816 11,502 Lastovetsky OA et al., 2016
100 Rhizopus stolonifer NRRL 66455 v1.0 40,441,112 14,342
101 Saksenaea vasiformis B4078 42,502,389 9,387 Chibucos MC et al., 2016
102 Spinellus fusiger NRRL 22323 v1.0 38,198,483 10,164
103 Sporodiniella umbellata MES 1446 v1.0 26,235,891 10,781
104 Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 30,745,403 11,124 Mondo SJ et al., 2017
105 Thamnidium elegans v1.0 34,252,226 13,104
106 Umbelopsis angularis P8C34 v1.0 24,439,702 9,529
107 Umbelopsis isabellina AD026 v1.0 21,826,060 9,193
108 Umbelopsis ramanniana AG v1.0 23,077,072 9,931
109 Umbelopsis sp. PMI123 v1.0 24,636,683 9,672
110 Umbelopsis sp. nov. AD052 v1.0 22,504,321 9,369
111 Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 50,638,590 14,004