Join us for PhycoCosm and MycoCosm webinars on March 9 and 11, 2021!
Info • Mucoromycotina
Group Name:
Mucoromycotina
## Name Assembly Length # Genes Published
1 Absidia caerulea NRRL1315 v1.0 44,401,174 13,367
2 Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 34,328,230 13,495
3 Absidia repens NRRL 1336 v1.0 47,422,896 14,919 Mondo SJ et al., 2017
4 Amylomyces rouxii NRRL 5866 v1.0 45,703,929 14,619
5 Backusella circina FSU 941 v1.0 48,648,288 17,039
6 Benjaminiella poitrasii RSA 903 v1.0 32,504,669 11,659
7 Blakeslea trispora F921 v1.0 33,516,133 11,119
8 Blakeslea trispora F986 v1.0 32,322,358 10,672
9 Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 37,513,922 11,687
10 Chaetocladium brefeldii NRRL 2343 v1.0 48,451,839 11,585
11 Choanephora cucurbitarum NRRL2744 (50) v1.0 35,108,735 11,534
12 Circinella umbellata NRRL1351 v1.0 51,270,100 14,693
13 Cokeromyces recurvatus NRRL 2243 v1.0 28,120,762 10,916
14 Cunninghamella echinulata NRRL 1382 v1.0 29,002,410 10,443
15 Dichotomocladium elegans RSA 919- v1.0 39,778,020 12,396
16 Dichotomocladium robustum RSA 2353+ v1.0 38,615,751 12,069
17 Ellisomyces anomalus CBS 243.57 v2.0 36,869,803 12,251
18 Endogone sp FLAS 59071 95,552,741 9,569 Chang Y et al., 2019
19 Fennellomyces linderi CBS 158.54 v1.0 45,939,458 12,952
20 Fennellomyces sp. T-0311 v1.0 45,897,337 14,128
21 Gilbertella persicaria var. persicaria CBS 190.32-T v1.0 25,732,466 10,992
22 Gongronella butleri v1.0 33,012,461 11,004
23 Halteromyces radiatus CBS 162.75 v1.0 26,215,609 10,175
24 Helicostylum pulchrum RSA 2064 v1.0 32,727,348 12,794
25 Hesseltinella vesiculosa NRRL3301 v2.0 27,224,236 11,141 Mondo SJ et al., 2017
26 Jimgerdemannia flammicorona AD002 231,316,372 13,838 Chang Y et al., 2019
27 Jimgerdemannia flammicorona GMNB39 239,574,967 13,653 Chang Y et al., 2019
28 Jimgerdemannia lactiflua OSC166217 179,670,541 12,651 Chang Y et al., 2019
29 Lentamyces parricidus NRRL2409 v1.0 22,379,953 9,633
30 Lentamyces zychae NRRL 2806 v1.0 24,684,069 9,378
31 Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 33,525,905 13,404 Schwartze VU et al., 2014
32 Lichtheimia hyalospora v1.0 33,282,407 12,062
33 Mucor cordense RSA 1222 v1.0 40,953,002 16,794
34 Mucor endophyticus 34,997,769 11,445 Lebreton A et al., 2020
35 Mucor fuscus 40,604,092 12,311 Lebreton A et al., 2020
36 Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 54,487,678 14,998
37 Mucor lanceolatus 43,423,002 10,644 Lebreton A et al., 2020
38 Mucor lusitanicus (circinelloides) MU402 v1.0 36,817,399 11,843 Navarro-Mendoza MI et al., 2019
39 Mucor lusitanicus CBS277.49 v2.0 36,587,022 11,719 Corrochano LM et al., 2016
40 Mucor mucedo NRRL 3635 v1.0 46,091,836 14,052
41 Mucor racemosus 46,924,235 11,269 Lebreton A et al., 2020
42 Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 29,202,882 10,917
43 Mycotypha indica IMI 211999 v1.0 33,092,329 10,509
44 Parasitella parasitica v1.0 32,767,132 12,306
45 Phascolomyces articulosus v1.0 47,605,836 14,495
46 Phycomyces blakesleeanus L51 v1.0 62,087,297 12,627
47 Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 53,939,167 16,528 Corrochano LM et al., 2016
48 Phycomyces blakesleeanus UBC1 v1.0 41,020,740 11,981
49 Phycomyces blakesleeanus UBC21 v2.0 56,670,412 12,840
50 Phycomyces nitens S607 v1.0 35,560,626 11,669
51 Phycomyces nitens S608 v1.0 37,678,874 11,985
52 Phycomyces nitens S609 v1.0 36,991,456 11,877
53 Pilaira anomala RSA1997 v1.0 34,898,111 12,817
54 Pilobolus umbonatus NRRL 6349 v1.0 34,772,712 10,983
55 Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 30,409,402 10,905
56 Rhizopus delemar 99-880 from Broad 46,087,117 17,467 Ma LJ et al., 2009
57 Rhizopus microsporus ATCC11559 v1.0 24,077,254 11,355 Lastovetsky OA et al., 2016
58 Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 45,739,792 17,676 Wang D et al., 2013
59 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 25,972,395 10,905 Mondo SJ et al., 2017
60 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 24,950,816 11,502 Lastovetsky OA et al., 2016
61 Saksenaea vasiformis B4078 42,502,389 9,387 Chibucos MC et al., 2016
62 Spinellus fusiger NRRL 22323 v1.0 38,198,483 10,164
63 Sporodiniella umbellata MES 1446 v1.0 26,235,891 10,781
64 Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 30,745,403 11,124 Mondo SJ et al., 2017
65 Thamnidium elegans v1.0 34,252,226 13,104
66 Umbelopsis angularis P8C34 v1.0 24,439,702 9,529
67 Umbelopsis isabellina AD026 v1.0 21,826,060 9,193
68 Umbelopsis ramanniana AG # v1.0 23,077,072 9,931
69 Umbelopsis sp. PMI_123 v1.0 24,636,683 9,672
70 Umbelopsis sp. nov. AD052 v1.0 22,504,321 9,369
71 Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 50,638,590 14,004