Info • Mucoromycotina
Group Name:
Mucoromycotina
## Name Assembly Length # Genes Published
1 Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 34,328,230 13,495
2 Absidia repens NRRL 1336 v1.0 47,422,896 14,919 Mondo SJ et al., 2017
3 Amylomyces rouxii NRRL 5866 v1.0 45,703,929 14,619
4 Backusella circina FSU 941 v1.0 48,648,288 17,039
5 Benjaminiella poitrasii RSA 903 v1.0 32,504,669 11,659
6 Blakeslea trispora F921 v1.0 33,516,133 11,119
7 Blakeslea trispora F986 v1.0 32,322,358 10,672
8 Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 37,513,922 11,687
9 Choanephora cucurbitarum NRRL2744 (50) v1.0 35,108,735 11,534
10 Circinella umbellata NRRL1351 v1.0 51,270,100 14,693
11 Cokeromyces recurvatus NRRL 2243 v1.0 28,120,762 10,916
12 Cunninghamella echinulata NRRL 1382 v1.0 29,002,410 10,443
13 Dichotomocladium elegans RSA 919- v1.0 39,778,020 12,396
14 Dichotomocladium robustum RSA 2353+ v1.0 38,615,751 12,069
15 Ellisomyces anomalus CBS 243.57 v1.0 36,553,112 12,178
16 Endogone sp FLAS 59071 95,552,741 9,569 Chang Y et al., 2019
17 Fennellomyces sp. T-0311 v1.0 45,897,337 14,128
18 Gilbertella persicaria var. persicaria CBS 190.32-T v1.0 25,732,466 10,992
19 Gongronella butleri v1.0 33,012,461 11,004
20 Halteromyces radiatus CBS 162.75 v1.0 26,215,609 10,175
21 Helicostylum pulchrum RSA 2064 v1.0 32,727,348 12,794
22 Hesseltinella vesiculosa NRRL3301 v2.0 27,224,236 11,141 Mondo SJ et al., 2017
23 Jimgerdemannia flammicorona AD002 231,316,372 13,838 Chang Y et al., 2019
24 Jimgerdemannia flammicorona GMNB39 239,574,967 13,653 Chang Y et al., 2019
25 Jimgerdemannia lactiflua OSC166217 179,670,541 12,651 Chang Y et al., 2019
26 Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 33,525,905 13,404 Schwartze VU et al., 2014
27 Lichtheimia hyalospora v1.0 33,282,407 12,062
28 Mucor circinelloides CBS277.49 v2.0 36,587,022 11,719 Corrochano LM et al., 2016
29 Mucor circinelloides MU402 v1.0 36,817,399 11,843
30 Mucor cordense RSA 1222 v1.0 40,953,002 16,794
31 Mucor heterogamus NRRL 1489 v1.0 54,487,678 14,998
32 Mucor mucedo NRRL 3635 v1.0 46,091,836 14,052
33 Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 29,202,882 10,917
34 Parasitella parasitica v1.0 32,767,132 12,306
35 Phascolomyces articulosus v1.0 47,605,836 14,495
36 Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 53,939,167 16,528 Corrochano LM et al., 2016
37 Phycomyces blakesleeanus UBC1 v1.0 41,020,740 11,981
38 Phycomyces nitens S607 v1.0 35,560,626 11,669
39 Phycomyces nitens S608 v1.0 37,678,874 11,985
40 Phycomyces nitens S609 v1.0 36,991,456 11,877
41 Pilaira anomala RSA1997 v1.0 34,898,111 12,817
42 Pilobolus umbonatus NRRL 6349 v1.0 34,772,712 10,983
43 Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 30,409,402 10,905
44 Rhizopus delemar 99-880 from Broad 46,087,117 17,467 Ma LJ et al., 2009
45 Rhizopus microsporus ATCC11559 v1.0 24,077,254 11,355 Lastovetsky OA et al., 2016
46 Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 45,739,792 17,676 Wang D et al., 2013
47 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 25,972,395 10,905 Mondo SJ et al., 2017
48 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 24,950,816 11,502 Lastovetsky OA et al., 2016
49 Saksenaea vasiformis B4078 42,502,389 9,387 Chibucos MC et al., 2016
50 Spinellus fusiger NRRL 22323 v1.0 38,198,483 10,164
51 Sporodiniella umbellata MES 1446 v1.0 26,235,891 10,781
52 Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 30,745,403 11,124 Mondo SJ et al., 2017
53 Thamnidium elegans v1.0 34,252,226 13,104
54 Umbelopsis isabellina AD026 v1.0 21,826,060 9,193
55 Umbelopsis ramanniana AG # v1.0 23,077,072 9,931
56 Umbelopsis sp. PMI_123 v1.0 24,636,683 9,672
57 Umbelopsis sp. nov. AD052 v1.0 22,504,321 9,369
58 Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 50,638,590 14,004